8 S, 8 R, 10 S, 10 R, 10 L, 12 S, 14 R, 14 L
1 659 Kč 691 Kč
Bez DPH: 571 Kč

Kelt.cz | Sport & Fashion