26 S, 26 R, 28 S, 28 R, 30 S, 30 R, 32 S, 32 R, 34 R
1 939 Kč 1 724 Kč
text_tax 1 425 Kč

30 S, 30 R, 32 S, 32 R, 32 L, 34 S, 34 R, 34 L, 36 S, 36 R, 38 R
1 939 Kč 822 Kč
text_tax 679 Kč

Kelt.cz | Sport & Fashion